Top 50 bài mới nhất môn Hóa học

1. [ Hóa học] Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về anđehit, axit cacboxylic 14/10/2018

2. [ Hóa học] Nâng cao về anđehit, axit cacboxylic 12/10/2018

3. [ Hóa học] Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về ancol - ete - phenol 09/10/2018

4. [ Hóa học] Nâng cao về ancol, ete, phenol 08/10/2018

5. [ Hóa học] Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về hiđrocacbon - đề 2 06/10/2018

6. [ Hóa học] Thi online - Các bài tập nâng cao tổng hợp về hiđrocacbon - đề 1 04/10/2018

7. [ Hóa học] Nâng cao về hiđrocacbon 03/10/2018

8. [ Hóa học] Thi online - Phương pháp chung 02/10/2018

9. [ Hóa học] Phương pháp chung 17/09/2018

10. [ Hóa học] Dự đoán một số dạng bài tập vô cơ - hữu cơ sẽ xuất hiện trong 10 bài tập cuối đề THPT QG 2016 sắp tới 28/06/2016

11. [ Hóa học] Đề thi thử minh họa theo cấu trúc BGD kì thi THPTQG - biên soạn anh Hiền Phramacist 31/05/2016

12. [ Hóa học] Tổng kết chuyên đề bài tập vô cơ - Linh hoạt trong xử lí các bài tập 30/05/2016

13. [ Hóa học] Tuyển tập những bài tập hay và khó trong mùa thi thử 2016 - đề 03 22/05/2016

14. [ Hóa học] Tuyển tập những bài tập hay và khó trong mùa thi thử 2016 - đề 02 15/05/2016

15. [ Hóa học] Tuyển tập những bài tập hay và khó trong mùa thi thử 2016 - đề 01 08/05/2016

16. [ Hóa học] Tuyển tập các bài tập hóa vô cơ cần tư duy và sự sáng tạo cao 30/04/2016

17. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy BIẾN ĐỔI trong các dạng bài tập hỗn hợp PEPTIT mở rộng 30/03/2016

18. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập hữu cơ PEPTIT – BIẾN ĐỔI peptit mở rộng 29/03/2016

19. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy BIẾN ĐỔI peptit khi giải bài tập thủy phân và đốt cháy cơ bản 27/03/2016

20. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập hữu cơ PEPTIT - Thủy phân và đốt cháy cơ bản 26/03/2016

21. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy QUY ĐỔI và giải bài tập đốt cháy ESTE mở rộng 20/03/2016

22. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập hữu cơ ESTE - Quy đổi và đốt cháy mở rộng 18/03/2016

23. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập ESTE 16/03/2016

24. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập hữu cơ ESTE - Biện luận. 15/03/2016

25. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy giải bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic 13/03/2016

26. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập Anđhit - Xeton - Axit cacboxylic 12/03/2016

27. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy giải bài tập Ancol - phenol - dẫn xuất hiđrocacbon 10/03/2016

28. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập Ancol - phenol - dẫn xuất hiđrocacbon 09/03/2016

29. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy giải bài tập hiđrocacbon và Amin 07/03/2016

30. [ Hóa học] Chuyên đề hợp chất hữu cơ không chứa Oxi: Hiđrocacbon và Amin 06/03/2016

31. [ Hóa học] Vận dụng sáng tạo và phát triển tư duy trong chuyên đề bài tập Sunfua 04/03/2016

32. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập hỗn hợp sunfua 03/03/2016

33. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập nhiệt phân muối nitrat và xác định kim loại, oxit kim loại 01/03/2016

34. [ Hóa học] Chuyên đề: bài tập nhiệt phân muối Nitrat và xác định kim loại, oxit kim loại 29/02/2016

35. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập điện phân dung dịch 26/02/2016

36. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập điện phân dung dịch (phương pháp điện phân) 25/02/2016

37. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển tư duy tách gộp quá trình trong một số dạng bài tập đặc trưng 18/02/2016

38. [ Hóa học] Kỹ năng tách gộp quá trình trong một số dạng bài tập đặc trưng 16/02/2016

39. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập chuyên đề HNO₃: hỗn hợp axit và sản phẩm khử 12/02/2016

40. [ Hóa học] Chuyên đề HNO₃: xử lí hỗn hợp axit phức tạp và hỗn hợp sản phẩm khử phức tạp 10/02/2016

41. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập chuyên đề HNO₃: hỗn hợp đầu và dung dịch sau phản ứng 03/02/2016

42. [ Hóa học] Chuyên đề HNO₃: Xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu và dung dịch muối sau phản ứng (phần 2) 01/02/2016

43. [ Hóa học] Chuyên đề HNO₃: Xử lí hỗn hợp kim loại, oxit ban đầu và dung dịch muối sau phản ứng (phần 1) 01/02/2016

44. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập kim loại đẩy muối 27/01/2016

45. [ Hóa học] Chuyên đề kim loại đẩy muối (phương pháp thủy luyện) 25/01/2016

46. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển hướng giải bài tập nhiệt nhôm 21/01/2016

47. [ Hóa học] Chuyên đề bài tập nhiệt nhôm (phương pháp nhiệt luyện) 20/01/2016

48. [ Hóa học] Sáng tạo và phát triển 3 YTHH trong 3 dạng bài tập vô cơ cơ bản 18/01/2016

49. [ Hóa học] Vận dụng đặc trưng 3 dạng bài tập vô cơ cơ bản và 3 YTHH 16/01/2016

50. [ Hóa học] Sáng tạo trong 3 Ý tưởng Hóa học cơ bản 15/01/2016